O tym jak przetransportowaliśmy ładunek o szerokości... 9,12m

Ciepły marcowy weekend, przełom 11 i 12 tygodnia kalendarzowego 2012r. Dla firmy Transannaberg Wiesiollek. J.M. Spółka Jawna wyjątkowy. Po raz kolejny udowodniliśmy że potrafimy przewozić potężne ładunki. Do swojej kolekcji "mega" ładunków możemy dopisać transport ładunku o szerokości 9,12m. Jest to absolutnie najszerszy ładunek transportowany przez Naszą firmę po drogach publicznych.

Dystans do pokonania: 100 km
Szerokość ładunku: 9,12 m
Długość zestawu: 36,00 m
Zestaw: Ciągnik 4 osiowy + naczepa modułowa Goldhofer THP

Przygotowania do transportu to rok czasu zbierania różnych informacji. Podjęcie tak szerokiego ładunku wymagało niezwykle starannego przygotowania się przez całą firmę. Po dobraniu odpowiednich zestawów transportowych, ustaleniu ich konfiguracji, rozpoczęły się poszukiwania drogi. Sprawę nam ułatwiał fakt, że dwa lata temu z tej samej firmy zrealizowaliśmy transport składający się z 7 samochodów o różnych skrajniach ( mi. o szerokości 7,80m oraz długości 40,00m). Początkowo wyznaczono 3 warianty przejazdu. Wymagane było dokonanie szczegółowych pomiarów jezdni, potwierdzających że tak ogromny transport może się odbyć. Na tę okoliczność sporządzono szczegółową notatkę objazdu trasy. Niestety przejazd takiego kolosa wymagał wielu prac. Pierwszym etapem wymagane było przebudowanie jednego z rond które mimo, że powstało niedawno, nie zostało przystosowane do przejazdów przez pojazdy ponadnormatywne. Kolejnym poważnym punktem były punkty poboru opłat (PPO), które przewidują możliwość transportu ładunków o maksymalnej szerokości 6,40m. Aby zwiększyć przepustowość wymagane było uzyskanie zezwolenia oraz kolejno demontaż wielu elementów infrastruktury PPO. Innymi punktami utrudniającymi były przejazdy przez miejscowości. Wąskie jezdnie, chodniki oraz zwarta zabudowania ulokowane blisko jezdni wielokrotnie doprowadzały do sytuacji że przejazd w tak wąskich miejscach trwał nawet kilkadziesiąt minut.
Transport odbywał się oczywiście w nocy, pod eskortą 3 radiowozów policyjnych, 6 pojazdów pilotujących oraz grupy obsługi technicznej transportu, przygotowującą drogą bezpośrednio przed przejazdem oraz przywracająca jezdni do stanu pierwotnego bezpośrednio po przejeździe. Cała operacja przejazdu trwała 3 dni. Przeciętnie w ciągu nocy pokonywaliśmy 30 km. Pojazdy poruszały się w tempie "pielgrzymkowym". Całość została przetransportowana do portu, gdzie ładunki zostały przeładowane na barkę.

Darüber, wie wir die... 9,12 Meter breite Ladung transportiert haben
Ein warmes Wochenende im März in der 11 und 12 KW 2012. Für die Firma TRANSANNABERG Wiesiollek J. M. Spółka Jawna ein ganz besonderes Wochenende. Wieder konnten wir beweisen, dass wir richtig große Ladungen verfrachten können. Zu unserem Katalog der „Megafrachten“ können wir die mit einer Breite von 9,12 m aufnehmen. Es ist die absolut breiteste Ladung, die unser Unternehmen an öffentlichen Straßen transportiert hat.

Streckenlänge: 100 km
Breite der Ladung: 9,12 m
Fahrzeuglänge: 36,00 m
Fahrzeug: 4-Achsensattelzug+ Modulaufleger Goldhofer THP

Die Vorbereitung der Transporte dauerte 1 Jahr. Der Auftrag über so eine breite Fracht erforderte einer äußerst sorgfältigen Vorbereitung durch das ganze Unternehmen. Nach der Auswahl und Festlegung der Transportkonfiguration, wurde mit der Streckenplanung begonnen. Die Sache wurde dadurch einfacher, da wir vor 2 Jahren einen Transport bestehend aus 7 Fahrzeugen mit unterschiedlichen Breiten (bis 7,80 m breit und 40,00 m lang) umgesetzt hatten. Anfangs wurden 3 Streckenvarianten gewählt. Es mussten genaue Vermessungen der Fahrbahn durchgeführt werden, um nachzuweisen, dass so ein rissiger Transport erfolgen kann. Zu diesem Anlass wurde ein ausführlicher Bericht von der Erkundung der Strecke erstellt. Leider mussten noch viele Maßnahmen ergriffen werden, um die Durchfahrt eines solchen Riesens möglich zu machen. Die erste Etappe war der Umbau eines der Kreisverkehre, der obwohl ganz neu, nicht für Sonderfahrzeuge geeignet war. Das nächste große Problem waren die Mautstellen, dessen zulässige Breite 6,40 m ist. Um die Durchfahrt zu erweitern, war die Genehmigung für die Demontage vieler Teile der Mautstelleninfrastruktur notwendig. Die weiteren Hindernisse stellten die Ortschaften dar, durch die man fahren musste. Enge Straßen, Gehwege und Bauwerke, die nah an der Fahrbahn stehen waren die Ursache dafür, dass die Durchfahrt an so engen Stellen manchmal Zig Minuten dauerte.
Der Transport fand natürlich in der Nacht in der Begleitung von 3 Polizeieinsatzfahrzeugen, 6 Begleitfahrzeugen und einer Gruppe der technischen Betreuung der Fracht, die die Strecke vor dem Fahrzeug vorbereitete und sie direkt nach der Durchfahrt zum ursprünglichen Zustand wiederbrachte, statt. Der Einsatz dauerte 3 Tage. Durchschnittlich haben wir in einer Nacht 30km geschafft. Die Fahrzeuge sind im Schritttempo gefahren. Die Fracht wurde zum Hafen transportiert, wo man sie auf ein Kahn verladen hat.

About how, we transported a load of width .... 9.12 m
That was warm March weekend, breakthrough of the 11 and 12 calendar week 2012 r. To the Transannaberg company Wiesiollek J.M. General Partnership exceptional. Once again,we have proven that we can carry huge loads. To our collection “mega” loads, we can add transport of load width of9.12 m. That is absolutely the widest cargo transported by our company on public roads.

Distance to overcome: 100 km
Width of cargo: 9,12 m
Length of set: 36,00 m
Set: Truck 4 axle + trailer modular Goldhofer THP

Preparations to this transport takes about year collection of different informations.Adopting such a wide cargo require very careful preparation by the whole company. After selecting the appropriate transport sets to establish their configuration, we begansearching for the road.. We have facilitated matter by the fact that two years agofrom the same company we realized transport consisting of seven different cars dimensions (min. width 7.80 m and length 40,00m). Initially were designated 3 variants of transit. Required was to make detailed measurements of the road, provingthat such a huge transport can take place. On this occasion was prepared a detailed note of the road survey. Unfortunately transit such a giant required many of work. The first step was required reconstruction one of the traffic circle which, although recently established, was not prepared to travel for oversized vehicles. Next serious point were tolls, which provide possibilities for the transportation of cargo with a maximum width of 6.40 m. To increase the throughput was required obtaining of the permission and subsequently dismantling of many infrastructure elements of the toll.. Other points hindering were transits through the villages. Narrow roads, pavements and buildings located close to the road, many times led to the situation , that transit in such tight spaces, lasted even tens of minutes.
Transportation, of course, took place at night, escorted by three police cars, 6 pilot vehicles and transport support group, preparing the way just before transit through the road, and to restore to its original condition immediately after the transit. The whole operation took 3 days. On average, during the night overcame 30 km.Vehicles was moved at a pace of "pilgrimage". Whole was transported to the port, where the cargowas reloaded on a barge.